Om oss

 

 

Vad är Miljösamverkan Stockholms län?

Miljösamverkan Stockholms län (MSL) arbetar för att utveckla och effektivisera miljökontorens arbete. MSL skapar förutsättningar för gemensamma samverkansprojekt samt bedriver informations- och utbildningsinsatser.

Verksamheten fokuserar på operativa tillsynsprojekt, benchmarking och på att ta fram gemensamt underlag för tillsynen. För varje projekt bildas en samverkansgrupp.

MSL är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm (miljöskyddsenheten) och Storsthlm. Tillsammans har vi tecknat en samverkansöverenskommelse.

Detta arbetar vi med

Samverkansprojekten omfattar en rad olika inriktningar och arbetar bland annat med att:

 • Genomföra tillsynskampanjer.
 • Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella frågor.
 • Utbyta erfarenheter inom olika tillsynsområden.
 • Ta fram handledningar för tillsyn.
 • Erbjuda interna kurser och seminarier i anslutning till projekt.
 • Följa upp och utvärdera projektsamarbetet

Miljösamverkan i landet

Miljösamverkan Stockholms län är en av tretton regionala miljösamverkansorganisationer. Syftet med all miljösamverkan är att effektivisera och stödja myndigheternas tillsyn enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning.

Organisation och styrning

MSL:s styrgrupp beslutar om vilka samverkansprojekt som ska genomföras och därefter bildas en samverkansgrupp. Samverkansgrupperna bemannas av personal från miljökontoren och länsstyrelsen.

Styrgruppen 2023 består av:

 • Jenny Färm, Järfälla kommun
 • Sandra Wargclou, Länsstyrelsen Stockholm
 • Kaspar Fritz, Sigtuna kommun
 • Anna Hadenius, Stockholms stad, ordförande
 • Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Kristine Tuxen-Borlaug, Upplands Väsby kommun
 • Martin Rodell, Vallentuna kommun
 • Thomas Fredriksson, Storsthlm, adjungerad.
 • Henrik Spovin, MSL, sekreterare

Kontaktvägar till MSLs kansli:

Telefon 08 508 28 929, mobil 076 12 28 929.
E-post miljosamverkan@stockholm.se

Bli en del av samverkan

Vill du lära dig mer om MSL och hur samverkan går till? Då ska du anmäla dig till någon av våra introduktionstillfällen. Under dessa får du lära dig mer om  MSL:s organisation, vilka olika roller som finns samt om funktioner och struktur på samverkansytan.

Läs mer på sidan Bli en del av samverkan

Vad ska vi göra och vad har vi gjort?

Här kan du lära dig mer om MSL:s arbete genom att ladda ner våra verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Listan uppdateras kontinuerligt.

Verksamhetsplaner

Publiceras inom kort…

Verksamhetsberättelser

Publiceras inom kort…

Hur arbetar vi?

Här kan du läsa mer om hur MSL samarbetet fungerar och hur samverkan går till.

Samverkansprocessen

 • Miljöchefsgruppen beslutar om den samverkan som MSL:s ska driva samt bemannar samverkansgrupperna. Miljöchefsgruppen träffas två gånger per år (maj och november)
 • Miljöchefsgruppen utser en projektledare och projektfadder för varje samverkan.
 • Styrgruppen beslutar när samverkan ska starta och avslutas samt godkänner slutrapporten. Därefter rapporterar de tillbaka till miljöchefsgruppen
 • Projektledaren rapporterar två gånger per år till Styrgruppen och Miljöchefsgruppen som följer upp arbetet.

Vad behövs för att initiera en samverkan?

Kriterier för att initiera samverkan inom MSL

 1. Förslagsställaren är knuten till någon av MSL:s parter (miljökontoren i Stockholms län, Länsstyrelsen, Stockholm eller Storsthlm
 2. Förslaget är förankrat i förslagsställarens organisation.
 3. Förslaget lämnas via MSL:s digitala mall för samverkansplan.

Kriterier för Miljöchefsgruppens bedömning av förslag till samverkan.

Miljöchefsgruppen beslutar om förslaget ska utvecklas till en samverkansplan. Följande kriterier vägleder till beslutet:

 1. Samverkan ligger inom ramen för MSL:s uppdrag.
 2. Samverkan bidrar till bättre miljö och hälsa och/ eller säkrare livsmedelshantering.
 3. Ett behov och användningsområde för resultatet finns bland länets miljökontor eller länsstyrelsen.
 4. En sökning är gjord efter befintlig eller genomförd liknande samverkan/ projekt.
 5. Utrymme finns i MSL:s verksamhet.
 6. En projektfadder är utsedd ur miljöchefsgruppen.
 7. En projektledare är utsedd.

Kriterier för beslut av MSL:s styrgrupp om samverkansstart

 1. MSL:s styrgrupp beslutar om samverkansstart. Följande kriterier vägleder till beslutet:
 2. Förslaget är utvecklat i MSL:s mall för samverkansplan.
 3. Projektledaren är redo för start.
 4. Projektfaddern har godkänt samverkansplanen.
 5. Det finns en samverkansgrupp.
 6. MSL:s kansli har förberett stöd för samverkan, t.ex. en samverkansyta och information på miljosamverkanstockholm.se.

Länkar och stöd

Publikationsbiblioteket
Miljösamverkan Sveriges logotyp

Publikationsbiblioteket är en tjänst som tillhandahålls av Miljösamverkan Sverige. Där hittar du publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet från år 2000 och framåt.

Till publikationsbiblioteket

 

Hälsoskyddsnätverket

Miljösamverkan Stockholms län

Hälsoskyddsnätverket är ett forum för inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner. Nätverket startade hösten 2003 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm och Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting.

Inom nätverket arrangeras träffar där deltagarna utbyter erfarenheter och diskuterar frågor som rör tillsyn. Representanter från centrala myndigheter och andra expertorgan bjuds in för att informera om aktuella och viktiga frågor inom hälsoskyddsområdet.

Nätverket bygger på inspektörernas egna engagemang och intresse. Deltagarna träffas två gånger per år och inför dessa tillfällen bestäms tema och innehåll gemensamt av arbetsgruppen.

Har du frågor om nätverket, vill vara med eller lämna synpunkter, hör av dig till:

Länsstyrelsen Stockholm

Enheten för miljöanalys: stockholm@lansstyrelsen.se

Växeln: 010-223 10 00

www.lansstyrelsen.se/stockholm

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting

Johnny Lorentzen, arbets- och miljömedicin, johnny.lorentzen@regionstockholm.se

Hälsoskyddsnätverkets arbetsgrupp

Nätverksträffarna planeras i förväg tillsammans med representanter från kommuner i länet. I arbetsgruppen finns inspektörer från Stockholm stad, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Lidingö stad. Om du vill vara med i arbetsgruppen får du gärna höra av dig till oss.